عاشقانه - احمقانه 5

me:  ای همدم روزگار! چونی بی من؟
did not receive your chat.
me:  ای مونس و غم‌گسار! چونی بی من؟
did not receive your chat.
me:  من با رخ چون خزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
did not receive your chat.
me:  چونی بی من؟
did not receive your chat.
me: :(

/ 0 نظر / 12 بازدید