اما تو باور مکن!

و کار به جایی رسیده باشد که همان جور که اشک هات دارند آرام آرام می چکند روی کی بورد، برایش بنویسی: "بهترم". برایت بنویسد: "خدا رو شکر" و تو توی دلت خدا را شکر کنی که باورش شده.

/ 4 نظر / 11 بازدید
تبسم

من ولی تمام استخوان بودنم لحظه‌های ساده‌ی سرودنم درد می‌کند.... hamide am i'll be there for you always...all...ways... [لبخند][لبخند]

تبسم

اااا!!!! این دو تا اسمایلی لبخند رو من نذاشتما!! خودش اومد :(

سفرقصه ايست كه...

نه"ري را"جان! نامه ام بايدكوتاه باشد،ساده باشد،بي حرفي ازابهام وآينه؛ازنوبرايت مي نويسم!حال همه ماخوب است اما،توباورنكن!