کو؟

آرزو شده، مانده بر دل...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
؟

مراقب باش آرزو حسرت نشود... هر چند، برخی آن حسرت را تقدیر می نامند.