داشتم فکر می‌کردم  این همایون شجریان وقتی خورشید آرزو را می‌خوانده، حواسش بوده که چه می‌کند این آهنگ با ما؟ خودش می‌دانسته همه‌ی آهنگ یک طرف، این "بیمار خنده‌های توام! بیشتر بخند"ش یک طرف؟ می‌دانسته همین‌جور که این مصرع را آرام و بی‌فراز و فرود می‌خواند، چه بلایی سر دل آدم می‌آورد؟ 

می‌خواستم بگویم نفسش حق!

/ 3 نظر / 3 بازدید
بنده خدا

دمش گرم و سرش خوش باد جاوید

تبسم

بیمار خنده های توام بیشتر بخند بیییییشتر بخند.....

فاطمه

آری بی نظیر است همایون:دی