یکی اتفاق را هل بدهد لطفا، بلکه بیفتد...

/ 1 نظر / 12 بازدید
؟

خیلی اوقات هم هل می دهیم اما به جایی گیر کرده و نمی افتد. [ناراحت]