که پاییز باشد و سرمای هوا و من ایستاده باشم کنار پنجره با لیوان چای در دست و خیال دست های تو را ببافم که شال شده، حلقه شده دور گردنم و آرام بگیرم تمام پاییز و زمستان را...

بیا همین تصویر را قاب بگیریم آنتونیو.

/ 1 نظر / 9 بازدید
عطیه

این آنتونیو کیه حمیده. خیلی گفتگوهایش دوست داشتم. بگو بروم همه اش را بخوانم .