اقراء

باید بروم بگردم حرایم را پیدا کنم. چله‌نشین شوم. مبعوثم کنی. بگویی: بخوان! و من بتوانم. واقعا بتوانم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
؟

هنر آن است که بی سواد باشی و باز هم بتوانی بخوانی